Beleid 2021-2025: Ecologische dimensie van GEN-NL

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL meer zichtbaar zou kunnen worden. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Ecologische dimensie met Paul Hendriksen We waren met een clubje van 5 en kwamen tot de conclusie, dat mensen ‘nieuwe’ dingen zoals milieubewuste/duurzame bouwmaterialen en systemen zelf willen ervaren voordat ze er zelf naar over durven te stappen. En als je mensen in je naaste omgeving wilt stimuleren om hun voetafdruk te verlagen dat je geduld moet hebben met hen en zelf het vooral moet blijven doen. Iedereen weet dat het goed is om glas naar de glasbak te brengen, (oud)papier te scheiden, geen voedsel te verspillen en hun eigen tas mee naar de winkel te nemen zodat ze geen plastic tas hoeven te kopen bij hun boodschappen. Maar de gewoonte die ze zich hebben aangeleerd is soms lastig om om te buigen als je niet direct het voordeel aanvaardt. Want uit onderzoeken over heel de wereld is gebleken dat mensen het liefst in een mooie natuurlijke omgeving zijn, in verbinding het elkaar en dat daar veel namen voor zijn. Ik zelf geef het de titel mee: de goddelijke essentie, oftewel de mogelijkheid van creëren. Voorstellen voor actiepunten: Het welslagen van de doelen in deze dimensie staat of valt met educatie. Delen van kennis en kunde is heel belangrijk. De Wiki gaat daar erg bij helpen. Centrale vraag: Hoe creëer je continuïteit in de verschuiving van wat ‘normaal’ is richting duurzaam bouwen, verbondenheid en regeneratie van de Aarde? Bewustzijn over dat dit nodig is, is groeiende, en ecodorpen kunnen en moeten dit voeden door zichtbaar aanwezig te zijn in de nabijheid. In elke provincie minimaal 1 is daar heel belangrijk bij. Een jaarlijkse Nationale Open EcodorpenDag/route houden, met alle promotionele toeters en bellen zoals de Nationale Open Huizenroute GEN moet toe naar een heldere stellingname naar buiten toe over nut en noodzaak voor een omschakeling naar ecologisch denken en doen Zowel vanuit top down als bottum up, beweging en openheid creëren. Top down: inzetten op kansen benutten, vanuit de politiek en op beleidsniveau opereren. Bottum up: vanuit toegankelijkheid voor mensen die duurzaamheid en ecologie nog niet zo zeer op hun vizier hebben. Deze mensen prikkelen en verleiden tot een andere levensstijl. Deze prikkeling en positieve ontwikkeling blijven stimuleren om dit dieper in hun leven te laten integreren en wortelen. Continuïteit creëren op beide fronten, verhoogt kansrijkheid tot een positieve en duurzame ontwikkelingen Samenwerkingen aangaan met bijv. scholen en opleidingen om breder bewustzijn te creëren. Kijken naar potjes bij de overheid die nog voor een bepaalde datum op moeten om vanwaaruit uit projecten makkelijker te realiseren Ecodorpen profileren als levende laboratoria voor ecologische dimensie, ecobouw en regeneratieve landbouw...

Read More

Beleid 2021-2025: Sociale dimensie

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend januari 2021 werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL de sociale dimensie van ecodorpen meer zou kunnen vormgeven. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Uitgangspunt De sociale dimensie wordt vaak gezien als de meest uitdagende omdat we niet meer gewend zijn om in groepen te functioneren. Hoe we daar binnen GEN-NL wat aan kunnen doen zijn de CLIPS trainingen waar alle aspecten in voor komen en goed overdraagbaar zijn. Het kan beter op de kaart gezet worden en gepromoot. We gaan van het delen van de problemen, naar de oplossingen daarvoor. Binnen ecodorpen zelf moet daar capaciteit voor zijn, en niet afhankelijk zijn van een externe trainer of begeleider. Elk dorp moet een eigen gereedschapskist hebben. Veel initiatieven hebben te weinig aandacht voor de sociale dimensie, en daarmee komen de conflicten vanzelf: mensen zijn het niet automatisch eens met elkaar. De Ecovillage Design Education (EDE) is de opleiding voor de ontwikkeling van ecodorpen. Deze wordt uitgevoerd door GAIA. GEN-NL is wel betrokken bij deze opleiding en de kennis en ervaring is goed te gebruiken bij de hieronder voorgestelde activiteiten. De sociale dimensie binnen GEN-NL zelf In de oorspronkelijke structuur van GEN-NL zou de educatiekring de sociale dimensie het meest vormgeven. Dat is gebeurd in het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van CLIPS trainingen, met veel aandacht voor de gemeenschapsvorming. De trainingen worden tot nu toe weinig benut. Er is ook een beperkte rol  in het bemiddelen bij conflicten bij ecodorpen vanuit de algemene kring. De vraag is of we binnen GEN niet explicieter aandacht moeten besteden aan sociale dimensie. De CLIPS training is daarbij de kraamkamer voor nieuwe ecodorpen. Zij kunnen met behulp van lang bestaande ecodorpen ervaring opdoen en groeien. Deze kennis komt ook uit ons internationale netwerk. Er zijn ook veel organisaties die met dit onderwerp bezig zijn. Verder de internationale contacten waar we veel van kunnen leren. Er zijn regionale samenwerkingen, zoals festivals, waar dit soort van aspecten aan de orde komen. Kring van Liefde Voor een groot deel gaat de ontwikkeling van de sociale dimensie over de groepsaspecten. Maar ook het ik-aspect is belangrijk in de sociale dimensie, waarvoor in de CLIPS training aandacht is gecreëerd. In veel van de bestaande ecodorpinitiatieven is al aandacht voor verschillende trainingsvormen die de ontwikkeling van de ‘ik’ versterken. En de liefde niet te vergeten, een suggestie is een ‘Kring van de Liefde’ in GEN op te zetten. Activiteiten van GEN-NL zelf Festival in Veldhoven, op het Klein-Oers terrein dat nu nog kaal is. Daar kunnen workshops, trainingen en toneelspel, opstellingen e.d. georganiseerd worden. Dit kan ook in een regionale vorm. Onderzocht moet worden of de gemeente daaraan wil bijdragen. De sociale kringen bij elkaar brengen van...

Read More

Beleid 2021-2025: Zichtbaar worden

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Zichtbaar worden als GEN-NL Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL meer zichtbaar zou kunnen worden. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Gen-Ambassadeurs Allereerst willen we gaan werken met GEN Ambassadeurs die getraind worden in het geven van een workshop en talk over ecodorpen en het Ecodorpennetwerk. Te vertellen wat GEN eigenlijk allemaal doet en wat de meerwaarde is van ecodorpen in tijden van de klimaat- en ecologische crisis, maar ook de sociale crises van onze tijd. Deze talk kan bijvoorbeeld ingezet worden om binnen de klimaatbeweging meer naamsbekendheid en begrip over ecodorpen te creëren. Onderzoek naar ecodorpen Ook belangrijk om samen te werken met universiteiten om meer onderzoek te doen, om de werkelijke gegevens boven te halen die dit onderbouwen. Monique vulde aan dat er dan ook een onderzoek-coördinator moet komen. In elke provincie een ecodorp Verder dat er een goed werkend ecodorp in elke provincie is, dat opgezet is met een ondersteunings-team van GEN. In dit team zouden ook mensen uit een goed werkend ecodorp kunnen zitten. Zo kan de kennis die wel degelijk aanwezig is binnen GEN-NL, maar nog onder de oppervlakte zit, effectiever gedeeld en gecommuniceerd worden. Je kunt denken aan thema’s als juridische vraagstukken en eco-bouw. Daarmee wordt de zichtbaarheid ook groter, omdat er dan in elke provincie een ecodorp zit die contacten met gemeenten en provincie heeft. Daar zit ook dat kennisdelen in. Ecodorpenfilm Er was ook een idee om jaarlijks een film te maken over ecodorpen die aan het starten zijn of al aan het bouwen in samenwerking met een filmacademie bijv. Online Ecodorpcafé En een ecodorpcafé waarbij iedereen zich kan aansluiten, leden om meer betrokkenheid met elkaar te voelen en niet-leden om meer over het gedachtegoed kunnen horen. Ook om meer ruimte te creëren voor ontspanning en gezelligheid. Klimaatbeweging Een ander idee is om als GEN-NL sterker onze waarden en idealen te uiten door actief te verbinden met de klimaatbeweging. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een manifest op te stellen waarin wij lokale of landelijke overheden vragen om ecodorpen-creatie te stimuleren. Ook zouden we kunnen onderzoeken of we mogelijk mede-organisator of partner kunnen worden bij de klimaatmars of andere protesten. Waarom zouden we niet vaker mee kunnen doen aan een klimaatmars en daardoor meer zichtbaar worden. Het is eventueel ook mogelijk om te verbinden met de klimaatbewegingen door workshops over regeneratieve cultuur te geven. MAEX en economisch platform We hebben het ook gehad over de meerwaarde van ecodorpen met betrekking tot de MAEX, een economisch platform waarbij je als ecodorp de Social Handprint in kan vullen en de maatschappelijke impact kan laten zien wat je als ecodorp te bieden hebt met betrekking tot de SDG’s en zo...

Read More

15 november 2020: Online workshop ‘Recht van Spreken’

Posted by on Jan 21, 2021 in CLIPS, Educatie, Nieuws, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Door Cynthia van Schendel Op zondagmiddag 15 november organiseerde GEN.NL een online webinar Recht van Spreken. Aanwezig waren mensen van verschillende ecodorp initiatieven: The Green Tribe, Zuiderveld, Strohplatz, EMN, CVEG, de Zwerm, EcoBosch, Noordeland en Klein Oers Ecodorpen kennen een ontwikkelingsgeschiedenis: pioniers nemen initiatief, anderen sluiten zich aan. Er komt een kerngroep die een visie formuleert en plannen maakt. Belangstellenden sluiten zich aan, nieuwe leden komen en gaan. In deze workshop verkenden we de balans tussen het bewaken van wat al gerealiseerd is door initiatiefnemers en oprichters versus openstaan voor ideeën van nieuwe mensen: Gezonde gemeenschappen staan open voor nieuwe leden en weten tegelijkertijd hun dromen en idealen stevig te verankeren. Trainer Birgitta Schomaker, sociaal & organisatiepsycholoog, procesbegeleider & coach. Zij werkt o.a. met activisten en vluchtelingen op het snijvlak van sociale rechtvaardigheid, gemeenschapsvorming en groepsprocessen. Ook is zij een verspreider van Deep Democracy. Dit is ontstaan vanuit de proces-georiënteerde psychologie. De wortels van procesgeoriënteerde psychologie zijn gelegen in Jungiaanse psychologie, Taoïsme en kwantumfysica. Ecologische interesse in de natuurlijke omgeving wordt in Deep Democracy verenigd met psychologische gerichtheid op het individu en sociologisch begrip van de historische context. Juist door de integratie van deze verschillende perspectieven, zijn de concepten en methodiek van Mindell heel geschikt voor het versterken van ecodorpen. Brigitta haalt thema’s aan als: Je welkom voelen, een plek hebben/ erbij horen, je gezien en gehoord voelen. Dat is een universele behoefte. Bisschop TuTu: Ubuntu betekent: Ik ben, omdat wij zijn! Het gaat om het grotere geheel, het WIJ. En tegelijkertijd gaat het om, wat is dan MIJN plek binnen dit geheel? Voor Ecodorpen is Deep Democracy belangrijk. Om vandaag succesvol te zijn en morgen te overleven. Gevoelens mogen er zijn. Het gaat om relaties dus: Volg het proces, niet alleen de oplossing (procesgericht versus doelgericht). Laten we onze verschillen vieren ( Bisschop Tutu). We kunnen het oneens zijn met elkaar en nog steeds van elkaar houden (James Baldwin) Harmonie is prachtig, maar bewustzijn is krachtig! Dat geeft groei. Vermijd discussie (gelijk/ versus ongelijk). Spreek vanuit je ervaring. Heb compassie met jezelf en de ander. Luister met oprechte aandacht naar de ander en durf vanuit je hart te spreken. De wijsheid van de minderheid uitnodigen/ waarderen. Persoonlijk leiderschap: Arnold Mindell moedigt alle dorpsbewoners aan leiderschap te nemen. Zelf en als groep. Je zet soms een stap naar voren en soms doe je even een stap terug. Brigitta geeft ook de tip om als je zelf veel aan het woord bent, een snelle denker en een snelle reageerder bent, om dan eens af te wachten, stil te zijn. Ben je afwachtend en durf je niet zo goed het woord te nemen, probeer het eens wel te doen. Tijdens de...

Read More

Ecologisch Basisinkomen

Posted by on Jan 21, 2021 in Financieel, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Jack Cox, auteur van het boek ‘Vlindereconomie’ gaf op het ecodorpennetwerkweekend een presentatie over Ecologisch inkomen. Het is een vorm van basisinkomen die als voorwaarde heeft dat de ontvanger bewust ernaar streeft om te leven binnen de grenzen van wat de Aarde kan bieden en maatschappelijke waarde aan anderen biedt. Bij Ecodorp Boekel is er al een cirkel Ecologisch inkomen van 9 ecodorpers die samen met Jack het concept willen realiseren voor alle ecodorpers die momenteel lid zijn van GEN NL via een ecologisch wooninitiatief. Overwogen wordt om ook mensen die lid zijn van één van de ecodorpen (en daardoor bijdragen aan een samenleving die leeft binnen de grenzen van wat de Aarde biedt), in aanmerking laten komen voor het Ecologisch inkomen. Als het lukt, kunnen mensen fulltime werken aan de ontwikkeling van hun ecodorp of GEN NL, dat zal de voortgang versnellen. Ecologisch inkomen zorgt ook voor minder stress voor ecodorpers. In de breakoutroom hebben 11 GEN-ecodorpers dit voorstel besproken en zijn alle vragen beantwoord. Volgende stappen: We gaan in gesprek met MAEX om te kijken of zij partner kunnen worden om de maatschappelijke waarden van elk ecodorp meetbaar te maken met de Social Handprint. Als je intussen meer wil weten, lees dan het boek Vlindereconomie, waarin Ecologisch inkomen uitgelegd wordt. Daarna kun je contact opnemen met Ad Vlems, als je meer vragen hebt, tips wil geven of bij wil...

Read More

Communities for Future

Posted by on Jan 21, 2021 in Internationaal, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Communities for Future is een nieuw, geïntegreerd Europa-breed programma om lokale gemeenschap gestuurde reacties op het klimaat en ecologische noodsituaties te inspireren, versterken en mogelijk te maken. De lancering is op 29 september vorig jaar geweest: https://www.ecolise.eu/save-the-date-launch-of-communities-for-future/. De CfF zal het potentieel van gemeenschappen onderzoeken om lokale economieën nieuw leven in te blazen terwijl we uit de pandemie komen op een manier die rekening houdt met de toenemende klimaat- en ecologische crises en de dringende behoefte aan diepere maatschappelijke transformatie. Het erkent dat er niet één oplossing is die voor iedereen geschikt is. Het lokaal betrekken van burgers en het overbruggen van kloven, het creëren van interactie tussen platteland en stad, jong en oud, Noord en Zuid en Oost en West Europa, vormen een essentieel onderdeel van de missie. De CfF wil bijdragen aan de toezeggingen ten aanzien van de Klimaatovereenkomst van Parijs, de Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), door inspirerende communities samen te brengen met leden van het Europees Parlement, evenals vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden, vertegenwoordigers van door de gemeenschap geleide initiatieven en andere ngo’s. Communities for Future waardeert en stelt gemeenschappen en burgers centraal. Daarom participeert GEN-NL in de Nederlandse tak van...

Read More