Buitenschool in Ecodorp Bergen

Posted by on Jan 21, 2021 in Educatie, Kinder Rubriek, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend Wij en de Wereld presenteert Rascha Wisse haar werk op de Buitenschool in Bergen. Rascha Wisse, Ecodorp Bergen over de Buitenschool Rascha Wisse vertelt dat ze al vier jaar buiten les geeft aan kinderen van 9.00 tot 12.00 uur weer of geen weer. Daar zijn goede kleren voor. De lessen gaan het hele jaar door. Zo maken de kinderen kennis met de jaarcyclus van de natuur. Het gaat om voelen en ervaringen opdoen en dingen in kaart brengen. Hierdoor komen de leerlingen erachter dat er meer is tussen hemel en aarde dan het tastbare en het leven niet alleen bestaat uit ui en wortelen. Ze toont een tekening van de kwaliteit van de zon in onderlinge samenwerking met een kristal in de grond. Zo komt de onzichtbare wereld in beeld en de magie daarvan. Dit is prachtig om met kinderen samen te beleven. De volgende tekening die Rascha toont is van het astrologische teken waterman, een symbool van twee schalen die de informatie uit de kosmos opvangen en verbinden. Een doel is ook dat de kinderen een veelheid aan  ervaringen opdoen. De ene boomstam heeft een heel andere vorm dan de andere bijvoorbeeld. Zo blijkt dat elke boomstam zijn eigenheid heeft. Kinderen blijven soms achter in hun eigen concentratie. Rascha wordt blij als ze een kind of wat kwijt is, ergens in verwondering achtergebleven en nog helemaal in hun ervaring en/of onderzoek bezig zijn. Voor meer informatie zie: Learning Community Vovie Voorbeelden van andere soortgelijke onderwijsvormen zijn: IBBO Dolomiet: spirituele basisschool gelinkt aan Woon- en Werkgemeenschap Babylon IBBO staat voor “Ik Ben Bewust Onderwijs”. Je kunt ook informatie vinden op http://www.woonwerkbabylon.nl en http://www.ibbo.eu   GAIA Scholen Gaia in School – World We Want Design Education    GAIA education in Estland, officieel door de EU erkend: https://www.gaiaeducation.org/face-to-face/gaia-youth/estonia/   In deze facebook groep kun je andere verhalen en tips vinden van mensen die hun eigen school starten. Start je eigen school   Awareness through the body Link: https://www.awarenessthroughthebody.nl/...

Read More

Mantelzorgwoningen in Boekel

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ presenteerde Ronald Haselzet van Ecodorp Boekel hun mantelzorgwoningen.   Ronald Hazelzet geeft een presentatie over mantelzorgwoningen en laat zien dat er in elke cirkel twee mantelzorgwoningen gebouwd worden. Oorspronkelijk waren er meer woningen gepland maar dat was niet te realiseren volgens het bestemmingsplan. Deze woningen tellen echter niet mee in het plan zodat men meer woningen dan oorspronkelijk kon realiseren. Binnen ecodorp Boekel wordt er van je verwacht dat je een aantal uren per week meewerkt, maar voor de aanvragers van mantelzorgwoningen geldt dat het mee werken naar vermogen is. Mantelzorg past binnen het concept van het Ecodorp vanwege de onderlinge zorg. Je kunt je aanmelden met een mantelzorg vraag bijv. als ouder met kind maar ook alleen als mantelzorgvrager. Dan komt je er alleen te wonen. Volgens de WMO moet er een sociale relatie zijn. Daarin is voorzien als je een kennismakingstraject hebt van een half jaar. De relatie is dan ontstaan door bijvoorbeeld mee te vergaderen en mee te werken. Het mantelzorg project past in het nastreven van de blue zones concept waarin mensen 100 jaar kunnen worden. Het realiseren van dit soort zones wordt gestimuleerd onder andere door het waterschap. Ecodorp Boekel een partner met deze organisatie. Ook de gemeente steunt van harte dit project. We zijn daarnaast heel blij met onze partner Achmea verzekeringen, die investeert in preventie en gezondheid. Zij steunen ook ons mantelzorg concept. Boekel heeft inmiddels veel samenwerkingspartners. Dit zijn drie voorbeelden. Voor een overzichtsbeeld van Ecodorp Boekel zie: https://www.ecodorpboekel.nl/...

Read More

Artists in Residence

Posted by on Jan 21, 2021 in bouwen, netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend ‘Wij en de Wereld’ vertelt Ad Vlems over het project in Boekel. Artists in Residence – Ad Vlems van Ecodorp Boekel Ad Vlems vertelt over de doelen die nagestreefd worden en allemaal met elkaar verbonden zijn, het is belangrijk dat als je wat doet dit een positief effect heeft op de andere doelen. Een voorbeeld is het artist investment, een plek waar een kunstenaar een paar maanden kan wonen. Er worden alleen kunstenaars gevraagd die kunnen bijdragen aan een betere wereld, door oplossingen te bedenken die positief bijdragen aan het geheel. Het referentiekader zijn de 17 VN doelen voor een duurzame wereld wereld in 2030. Bijvoorbeeld door het afval van voedingsindustrie te gebruiken om nieuwe kleding van te maken. Binnen Ecodorp Boekel kan men inspiratie opdoen omdat er allerlei samenwerkingsverbanden zijn met andere bedrijven. De kennis die hierdoor ontstaat willen we delen in ons kennis- en informatiecentrum. Hier kan men ook dingen ontwerpen en uittesten. Een ander plan is een filmstudio voor informatiemateriaal. De opgedane kennis willen we graag delen en we hebben inmiddels al twee subsidies gekregen voor dit project. Eén voor de opstart en onderhoud en een tweede om kunstenaars uit het buitenland naar Boekel te halen. Dit vanuit een internationaal samenwerkingsverband. Voor de powerpoint zie: 9-1-2021 SDG AiR Boekel aan GEN NL.pptx Voor een kunsthistorische visie zie: https://www.ecodorpboekel.nl/van-vroege-kunstgeschiedenis-tot-kunstenplan-ecodorp-boekel/...

Read More

Samenwerking met asielzoekers

Posted by on Jan 21, 2021 in netwerkweekend, Nieuws, Nieuws van de ecodorpen, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend Wij en de Wereld presenteert Mara Andriessen van Ecodorp Zuiderveld over hun samenwerking met asielzoekers. Mara Andriessen van Ecodorp Zuiderveld  Mara Andriessen vertelt over samenwerking met het huis van compassie. Vandaar uit heeft het ecodorp contact kunnen zoeken met asielzoekers en subsidies aangevraagd. Uit ervaring weet ze dat er veel eenzaamheid is onder de asielzoekers en ze vindt het daarom super om een samenwerking en verbinding te creëren met een ecodorp. Laatst was er een euromeeting over dit onderwerp en werd het thema ‘diversiteit‘ besproken. Een ecodorp is veelal wit en vanuit dat oogpunt is samenwerking ook gewenst. Het Huis van Compassie heeft een soort team om klussen op basis van vrijwilligheid te doen. Zo doen asielzoekers ervaring op en verbinden zich met Nederlanders en de Nederlandse maatschappij. Zo kan er wederzijds een diepere relatie ontstaan. Het is jammer dat er minder contact is dan wenselijk, door de coronamaatregelen. Een multiculturele samenleving creëren in een ecodorp is best een uitdaging, want mensen komen uit verschillende landen met verschillende culturen en hebben daarom vaak verschillende normen en waarden. Via het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) kan je met asielzoekers samenwerken. Dit kost wel € 5,- per uur per persoon, en als je dan grote projecten hebt kunnen de kosten snel oplopen. Alle gemeenten willen wel samenwerken en subsidies geven als een ecodorp bezig wil zijn met integratie van asielzoekers, omdat de nood erg hoog...

Read More

Beleidsplannen 2021-2025

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, GEN-NL nieuws, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

Op zondag 10 januari 2021 werd het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Hier vind je de link naar het hele document. Hoofdpunten hieruit zijn: GEN-NL wil meer zichtbaar worden het versterken van activiteiten op de vier dimensies van ecodorpen: ecologie, sociaal, economie en wereldbeeld. Zichtbaar worden Een van de hoofdthema’s voor de komende jaren is ‘Zichtbaar worden’. Was GEN-NL in de eerste jaren vooral gericht op het bouwen van een netwerk, elkaar ondersteunen en zorgen dat er daadwerkelijk ecodorpen in Nederland tot stand konden komen, willen we de komende jaren meer zichtbaar worden. In een van de breakout rooms werd hierover uitgebreid gesproken, lees hier wat de plannen zijn. Ecologische dimensie versterken Op het gebied van de ecologische dimensie is veel nodig. De klimaatverandering en biodiversiteitsverlies gaan onverminderd door. Zowel op het gebied van bouwen als van voedselproductie en regeneratie van natuur en landschap kunnen ecodorpen heel veel bijdragen. Lees hier de plannen van de breakout room. Sociale dimensie uitbreiden GEN-NL heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van trainingen voor gemeenschapsvorming, CLIPS. Toch is nog veel te doen op dit vlak. Allerlei plannen staan op stapel, lees hier meer daarover. De spirituele dimensie of Wereldbeeld Op het gebied van Wereldbeeld kan GEN-NL ook meer zichtbaar worden. De Earth Charter en het handvest over ecocide willen we actief ondersteunen. Ook innerlijke ontwikkeling wil GEN-NL bevorderen, een van de voorwaarden voor een gezonde gemeenschap. Lees meer over de plannen in de breakoutroom. Economische dimensie Ook op economisch gebied wil GEN-NL ecodorpen ondersteunen en stimuleren. Van ondersteuning voor lobby over financiering en regelgeving tot het onderzoeken van complementaire geldsystemen als schenkgeld, gifteconomie, lokale economie en...

Read More

Beleid 2021-2025: De spirituele of wereldbeeld dimensie

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, GEN-NL nieuws, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL de spirituele of wereldbeeld dimensie zou kunnen vormgeven. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Spirituele dimensie en bewustwording Hugo Schönbeck: Ik ben begonnen met een overzicht te geven van GAIA-education over de vier dimensies Sociaal, Ecologisch, Economisch en Spiritueel waarvan de laatste bij dit vierluik Wereldbeeld genoemd wordt. Waar sta je als mens met elkaar t.o.v. de natuur. Maar waar komt de mens eigenlijk vandaan? Het heeft een spirituele dimensie maar ook een praktische. We hebben het gehad over de verbinding met die natuur en ook met elkaar. Oordeel je vanuit ego of vanuit eco? Kun je de ander respecteren ook in iemands pijn en naast de ander blijven in compassie? Er zijn verschillende ecodorpen vanuit spiritualiteit ontstaan, zoals Findhorn en Damanhur. Zij hebben mensen aangetrokken die juist die spiritualiteit omarmden. De meeste ecodorpen beginnen vanuit een ander beginpunt als ecologie en duurzaamheid. Dan is het vaak moeilijker om tot een gemeenschappelijke spirituele beleving te komen. In de breakout-room beweegt het gesprek zich tussen spiritualiteit, de betekenis en bewustwording. Wat is dat laatste?  Het eerste beweegt zich in het vlak van bespiegelingen en religie. Het tweede in de richting van geestelijke ruimte. Belangrijk is het besef wat wij, de wereld, de kosmos één zijn, verbonden. Dit  vindt men terug in het Ecodorpen Wereldbeeld. Deze visie past ook binnen, een wat je kunt noemen, een ecologisch, holistisch wereldbeeld en staat als zodanig tegenover een egocentrisch beeld. Op menselijk niveau vertaalt zich dat in onderling respect, elkaar willen zien in alle verscheidenheid, zelfreflectie en de behoefte iedereen te erkennen. Belangrijk binnen een ecodorp om op deze mentale basis te kunnen bouwen. Zowel intermenselijk als heel praktisch. Terry Patton heeft hierover wetenswaardige dingen geschreven. Dichter bij het ‘ecodorpenhuis’ zijn Findhorn en Damanhur, die vanuit een spirituele basis zijn ontstaan en gegroeid. We hebben afgesloten met een oefening om in stilte een paar minuten naar elkaar te kijken. Aanbeveling: De EDE cursus start op 9 juli 2021 en daarmee kun je een goede basis leggen voor de opbouw van je ecodorp. Zie: Terry Patten – Author. Teacher. (R)evolutionary | Co-creating a New Republic of the Heart. Claim Your Citizenship now....

Read More