Financiering van de netwerkstichting

Posted by on okt 1, 2015 in Financieel, Info, Netwerk, Nieuws | 0 comments

Presentatie besluit Deze brief presenteert het besluit op het netwerkweekend in Dalfsen over een voorstel voor een jaarlijkse lidmaatschap-bijdrage van ecodorpinitiatieven voor het uitvoeren van ecodorp-netwerkactiviteiten. Het lidmaatschap bedraag €100 euro per initiatief van minimaal 10 personen. Kleinere initiatieven kunnen een lagere bijdrage geven. Individuen kunnen ook een bijdrage geven van minimaal €10,- per jaar. Elk initiatief krijgt bij een bijdrage van €100,- twee toegangskaarten voor deelname aan de ecodorp-netwerkbijeenkomsten. Alle betalende initiatieven krijgen toegang tot de kennis en ervaring van alle netwerkpartners. Het is met nadruk een vrijwillige bijdrage. De stichting stuurt in oktober een betalingsverzoek rond van €50,- voor de tweede helft van 2015. Daarna volgt in maart 2016 een verzoek om €100,- te betalen voor 2016.   Achtergrond Op het netwerkweekend in Dalfsen in juni is uitgebreid gesproken over de financiering van verschillende activiteiten van het netwerk. Een aantal van de activiteiten hebben een eigen begroting. Dat wil zeggen dat ze eigen inkomsten hebben en eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn de EDE-programma’s en Europese projecten zoals het Erasmus+-project. De ecodorpen-netwerkstichting is onder meer opgericht om de financiën van de netwerk-activiteiten en projecten te administreren. De stichting heeft een boek­houder om de financiële administratie op te zetten en die administratie uit te voeren.   Bespreking contributie Op het netwerkweekend is met consent vastgesteld dat er ook geld beschikbaar nodig is. Veel kan gedaan worden met ruilmiddelen, maar niet alles. De aanwezige initiatieven hebben ingestemd met een richtbedrag van €100 euro per initiatief, met een minimum van €50 euro voor kleinere initiatieven. Meer mag ook. Om de bijdrage aantrekkelijk te maken is ook gesproken over een tegenprestatie. Het bestuur van de stichting heeft hierover gesproken en stelt voor om elk initiatief dat €100 euro betaald, krijg je 50% korting voor 1 persoon voor twee netwerkweekenden of 50% korting voor 2 personen voor 1 weekend.   Ontwikkeling in de jaarlijkse bijdrage Dit besluit geldt eerst tot en met 2016. Elk jaar wordt opnieuw gekeken of er genoeg geld is, en dat er genoeg gedaan wordt met het geld. Na 2016 kan er weer anders over worden besloten. Het is een vrijwillige bijdrage, maar het is van groot belang voor de kwaliteit van het netwerk dat we samen activiteiten kunnen ondernemen, elkaar beter leren kennen en nieuwe initiatieven en initiatiefnemers erbij kunnen betrekken. Daarom is ook voorgesteld om individuele ondersteuners te werven, die minimaal €10,- betalen. De deelnemers in initiatieven kunnen ook individueel betalen, maar dat hoeft natuurlijk niet.   TEN SLOTTE Alle initiatieven (ecodorpen en ecologische woongemeenschappen) wordt verzocht om voor 2015 €50,- over te maken op het rekeningnummer van de stichting (NL84 TRIO 0390 9127 94). Vermeld dan de naam van het initiatief en ‘bijdrage ecodorpennetwerk...

Read More

Het bevrijden van grond

Posted by on okt 1, 2015 in Educatie, Financieel, Netwerk, Nieuws | 0 comments

Ons geld- en kredietwezen, het wezen dat arbeidsdeling mogelijk maakt en de initiatieven van individuele mensen maatschappelijk vruchtbaar, wordt gecorrumpeerd door de handel in grond. Grond op zichzelf is geen goed. Het wordt niet geproduceerd, het kan niet worden gedistribueerd en al helemaal niet worden geconsumeerd. Toch moet je, als je een initiatief neemt, krediet opnemen om voor jezelf het recht te verschaffen om op een stukje grond te mogen leven, werken en/of wonen. Met andere woorden, je koopt en verkoopt een recht, niet een te produceren, distribueren en/of te consumeren economisch goed. Goederen worden tegen rechten geruild, rechten tegen goederen. Belangen raken verstrengeld, rechtsgevoelens verward. Om een gezonde economie te creëren, waarin in goed onderling overleg capaciteiten op behoeften worden afgestemd, en tegelijkertijd een rechtvaardig rechtsleven, waarin op basis van vertrouwen de onderlinge betrekkingen worden geregeld, zou grond uit de handel genomen moeten worden en op een andere manier beheerd en/of van eigenaar verwisseld.   Land of Seattle werkt aan nieuwe eigendomsbegrippen en aan nieuwe vormen van beheer van grond binnen de bestaande verhoudingen, daarmee die bestaande verhoudingen omvormend. Als Land of Seattle mocht ik op zondag 30 augustus een workshop geven over het bevrijden van grond uit het marktmechanisme tijdens het ecodorpenfestival. Het was een prachtige dag en we zaten in het kapelletje. Er was veel belangstelling en een open en onderzoekende sfeer. Iedereen voelt dat handelen in grond, speculeren met grond niet kan. Het druist tegen ons gezonde rechtsgevoel in dat mensen geld verdienen (feitelijk geen prestaties leveren) met de handel in grond. Maar hoe dan wel? Hoe regel je het eigendom en beheer van grond dan wel? Daar kwamen we niet één, twee, drie uit. Toch waren er aanzetten. Het grondvraagstuk is actueel. Het gesprek dient verder gevoerd te worden. Zeker in het kader van ecodorpen.   Als Land of Seattle, maar ook als Economy Transformers Academie, geef ik scholingscursussen en workshops over hoe je je kunt ontwikkelen tot sociale vernieuwer, economie omvormer of gewoon levenskunstenaar. Ook levenskunstenaars beleven moeder aarde als een gegeven goed, dat van niemand in het bijzonder of van iedereen in het algemeen is en dat door hun liefdevolle creativiteit verzorgd en mooi en vruchtbaar gemaakt kan worden. Hoe vormen we een gemeenschap van levenskunstenaars die niet alleen uiterlijke grond bevrijden uit het marktmechanisme, maar ook innerlijke grond creëren waarin we ons als begripvolle, creatieve en liefdevolle mensen kunnen wortelen? Jac...

Read More

Parijs, Brussel, Amsterdam Olst en London

Posted by on jan 16, 2015 in Financieel, Nieuws | 0 comments

Het slijk des Aardehuis, schrijft Paul met grote letters op een flipover ofwel de rol van geld bij de bouw van een ecodorp. Wat kost het en wat kom je tegen als je een ecodorp wilt bouwen op de  reguliere manier? Paul is organisator en bewoner van het Aardehuisdorp in Olst. Een van de succesfactoren heet Katja van de Valk. Ze is de professionele hulp die initiatief Olst in vroeg stadium heeft  begeleid. Ze werkt als procesbegeleider en heeft als specialisatie ecobouw. Ze kent de klappen van de zweep. Het ecodorp in wording kon haar inhuren omdat ze gelden hadden aangevraagd bij de provincie. Wanneer je een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgever) bent, kun je met behulp van een subsidie van de provincie een procesbegeleider inhuren; Olst kreeg hiervoor  € 10.000,-. Katja van de Valk was een verrijking in de gesprekken met de gemeente omdat ze de terminologie kent en begrijpt, weet wat een groep nog allemaal voor de kiezen krijgt en op welke wijze een gemeente dit proces optimaal zou kunnen faciliteren. Daarnaast heeft ze ons van eerste ontwerp tot bouwvergunning uitgelegd wat we moesten doen. Stap voor stap, heel doelbewust: wanneer ze alles in een keer zou hebben uitgelegd waren er een hoop mensen afgehaakt. Leuk zo’n boek Voordat ze met het project begonnen hadden ze de boeken earthship volume 1, 2 en 3 (Michael Reynolds) doorgelezen over het bouwen van Earthships. In deze boeken worden alle aspecten van bouwen en leven belicht. Ze zijn midden jaren tachtig in Amerika uitgebracht. Er wordt hier geschreven over totale bouwkosten van $ 30.000. Daarmee rekende de groep zich rijk totdat men even ging nadenken. Er zit twintig jaar verschil in dus de nodige inflatie, ook zit er een groot verschil in grondprijs met Amerika en Nederland en hebben we natuurlijk de Nederlandse wetgeving. Om aan de bouwvergunning te kunnen voldoen is er een architect nodig, moet er een constructeur naar kijken, deze mensen zijn niet goedkoop. Daarnaast moet er een bouwterrein worden ingericht met een gekochte of gehuurde werkloods, zaag- en boormachines, rijdend materieel, steigermateriaal, trappen en ladders, veiligheidsmiddelen, en bouwhekken om de zaak af te sluiten. Het openhouden van dit terrein kost zonder ook maar één autoband met aarde te hebben gevuld € 7000,- per maand. Dus elke maand dat het project vertraagd wordt staat gelijk aan een hoop extra kosten die ergens anders weer in de boekhouding gecompenseerd moeten worden. Katja gaf aan dat er met de bouw nog veel meer gevraagd zou worden van de bewoners omtrent organisatie, commitment en flexibiliteit. Zo liepen ze tegen verschillende zaken aan, dingen kloppen niet altijd met wat er op tekening staat. Details vragen toch om meer informatie om tot een...

Read More

Transformatiespel voor Rijken

Posted by on jan 16, 2015 in Financieel, Nieuws | 0 comments

Henry Menting heeft een bijzonder plan opgezet met de naam “Transformatiespel voor Rijken”. Tijdens het ecodorpnetwerkweekend gaf hij tekst en uitleg,  Het vrij kopen van grond Op de zondag werden wij voorgelicht over het idee van Henry Mentink. Hij heeft het “Transformatiespel voor Rijken” opgezet en wilde dat toetsen aan de mening van aanwezigen. Het idee is dat iedereen rijk is! Het is echter niet gelijkelijk verdeeld over de wereld. Of je bent rijk in persoonlijke waarden / cultureel of de rijkdom zit in bezit en geld. Het gaat dan om rijkdom ruilen en dan is er geen sprake van alleen geld vragen aan mensen met veel geld. Het gaat om de gelijkwaardigheid van mensen waarbij de een dit heeft (lokale community waarden) en de andere dat (geld). Ruilen op basis van gelijkwaardigheid. De rijke mensen  wordt gevraagd om geld te geven voor aankoop van vastgoed of grond in gemeenschappelijk bezit t.b.v. bijvoorbeeld ecodorpen. Men krijgt er ook rendement voor terug maar dan in de vorm van een leefgarantie – rente in natura. Henry wil over de wereld 1000 ecodorpen koppelen aan 1000 rijke mensen. Door zich te verbinden aan een dorp kan de leefgarantie samen ingevuld worden. Het is daarmee het begin van een nieuwe economie. Transformatiespel houdt in dat men gaat ontdekken hoe de economie van de toekomst eruit gaat zien. Het grootste goed is namelijk zingeving. Wilt u meer informatie over dit onderwerp:...

Read More