GO NUTS: verslag webinar 28 oktober 2021

Posted by on Nov 5, 2021 in Beleid, bouwen, GEN-NL nieuws, Nieuws, nieuwsarchief, webinar | 0 comments

Op 28 oktober was de webinar Go Nuts. Een zelf-/samenvoorzienende gemeenschap creëren? Onafhankelijk worden wat betreft water, sanitatie, energie? Hoe doe je dat en wat zijn wettelijke kansen en beperkingen? Ferdi Hummelink van Olst Aardehuizen en Fedde Jorritsma van Land van Aine gaven een presentatie. Hier zijn de presentaties te downloaden. GO NUTS Presentatie: Energie GO NUTS Presentatie: Water en Sanitatie De webinar is opgenomen en achteraf te bekijken op You Tube. Opname GO NUTS Aanleiding en achtergrond Begin september 2021 had GEN-NL een gesprek met Monique Arnolds van het ministerie van Binnenlandse zaken. Het gesprek ging over regelgeving waar ecodorpen tegen aan lopen, zowel bij de bouw, zoals bij de certificering van de BENG, de certificering van materiaal, mag je tijdens de bouw gebruik maken van vrijwilligers, als ook bij de aanleg van NUTS: hoe zit het met energiecollectief en het opzetten van een collectief smart grid? Hoe zit het met gebruik van regenwater, wat mag wel en niet rondom off grit sanitatie? De inventarisatie waar ecodorpen tegenaan lopen lees je hier. Brondocument Wettelijke Uitdagingen Ferdi en Fedde deelden hun kennis en ervaring op het gebied van water, energie en sanitatie. Er volgde een boeiende uitwisseling met andere ecodorpenexperts. Een van de concrete kansen lijkt samenwerking rondom peakshaving. Samen gaan praten met Enexis is een vervolgstap, over het opzetten van een Europees pilotproject voor ecodorpen, bv in het opzetten van een smartgrid. Iets dat tot nu toe niet is toegestaan aan burgerinitiatieven.. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolgstappen. O.a. zijn er 2 expertgroepen opgericht. Follow up met Expertgroepen...

Read More

Beleidsplannen 2021-2025

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, GEN-NL nieuws, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief, Uncategorized | 0 comments

Op zondag 10 januari 2021 werd het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Hier vind je de link naar het hele document. Hoofdpunten hieruit zijn: GEN-NL wil meer zichtbaar worden het versterken van activiteiten op de vier dimensies van ecodorpen: ecologie, sociaal, economie en wereldbeeld. Zichtbaar worden Een van de hoofdthema’s voor de komende jaren is ‘Zichtbaar worden’. Was GEN-NL in de eerste jaren vooral gericht op het bouwen van een netwerk, elkaar ondersteunen en zorgen dat er daadwerkelijk ecodorpen in Nederland tot stand konden komen, willen we de komende jaren meer zichtbaar worden. In een van de breakout rooms werd hierover uitgebreid gesproken, lees hier wat de plannen zijn. Ecologische dimensie versterken Op het gebied van de ecologische dimensie is veel nodig. De klimaatverandering en biodiversiteitsverlies gaan onverminderd door. Zowel op het gebied van bouwen als van voedselproductie en regeneratie van natuur en landschap kunnen ecodorpen heel veel bijdragen. Lees hier de plannen van de breakout room. Sociale dimensie uitbreiden GEN-NL heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van trainingen voor gemeenschapsvorming, CLIPS. Toch is nog veel te doen op dit vlak. Allerlei plannen staan op stapel, lees hier meer daarover. De spirituele dimensie of Wereldbeeld Op het gebied van Wereldbeeld kan GEN-NL ook meer zichtbaar worden. De Earth Charter en het handvest over ecocide willen we actief ondersteunen. Ook innerlijke ontwikkeling wil GEN-NL bevorderen, een van de voorwaarden voor een gezonde gemeenschap. Lees meer over de plannen in de breakoutroom. Economische dimensie Ook op economisch gebied wil GEN-NL ecodorpen ondersteunen en stimuleren. Van ondersteuning voor lobby over financiering en regelgeving tot het onderzoeken van complementaire geldsystemen als schenkgeld, gifteconomie, lokale economie en...

Read More

Beleid 2021-2025: De spirituele of wereldbeeld dimensie

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, GEN-NL nieuws, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL de spirituele of wereldbeeld dimensie zou kunnen vormgeven. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Spirituele dimensie en bewustwording Hugo Schönbeck: Ik ben begonnen met een overzicht te geven van GAIA-education over de vier dimensies Sociaal, Ecologisch, Economisch en Spiritueel waarvan de laatste bij dit vierluik Wereldbeeld genoemd wordt. Waar sta je als mens met elkaar t.o.v. de natuur. Maar waar komt de mens eigenlijk vandaan? Het heeft een spirituele dimensie maar ook een praktische. We hebben het gehad over de verbinding met die natuur en ook met elkaar. Oordeel je vanuit ego of vanuit eco? Kun je de ander respecteren ook in iemands pijn en naast de ander blijven in compassie? Er zijn verschillende ecodorpen vanuit spiritualiteit ontstaan, zoals Findhorn en Damanhur. Zij hebben mensen aangetrokken die juist die spiritualiteit omarmden. De meeste ecodorpen beginnen vanuit een ander beginpunt als ecologie en duurzaamheid. Dan is het vaak moeilijker om tot een gemeenschappelijke spirituele beleving te komen. In de breakout-room beweegt het gesprek zich tussen spiritualiteit, de betekenis en bewustwording. Wat is dat laatste?  Het eerste beweegt zich in het vlak van bespiegelingen en religie. Het tweede in de richting van geestelijke ruimte. Belangrijk is het besef wat wij, de wereld, de kosmos één zijn, verbonden. Dit  vindt men terug in het Ecodorpen Wereldbeeld. Deze visie past ook binnen, een wat je kunt noemen, een ecologisch, holistisch wereldbeeld en staat als zodanig tegenover een egocentrisch beeld. Op menselijk niveau vertaalt zich dat in onderling respect, elkaar willen zien in alle verscheidenheid, zelfreflectie en de behoefte iedereen te erkennen. Belangrijk binnen een ecodorp om op deze mentale basis te kunnen bouwen. Zowel intermenselijk als heel praktisch. Terry Patton heeft hierover wetenswaardige dingen geschreven. Dichter bij het ‘ecodorpenhuis’ zijn Findhorn en Damanhur, die vanuit een spirituele basis zijn ontstaan en gegroeid. We hebben afgesloten met een oefening om in stilte een paar minuten naar elkaar te kijken. Aanbeveling: De EDE cursus start op 9 juli 2021 en daarmee kun je een goede basis leggen voor de opbouw van je ecodorp. Zie: Terry Patten – Author. Teacher. (R)evolutionary | Co-creating a New Republic of the Heart. Claim Your Citizenship now....

Read More

Beleid 2021-2025: Ecologische dimensie van GEN-NL

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL meer zichtbaar zou kunnen worden. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Ecologische dimensie met Paul Hendriksen We waren met een clubje van 5 en kwamen tot de conclusie, dat mensen ‘nieuwe’ dingen zoals milieubewuste/duurzame bouwmaterialen en systemen zelf willen ervaren voordat ze er zelf naar over durven te stappen. En als je mensen in je naaste omgeving wilt stimuleren om hun voetafdruk te verlagen dat je geduld moet hebben met hen en zelf het vooral moet blijven doen. Iedereen weet dat het goed is om glas naar de glasbak te brengen, (oud)papier te scheiden, geen voedsel te verspillen en hun eigen tas mee naar de winkel te nemen zodat ze geen plastic tas hoeven te kopen bij hun boodschappen. Maar de gewoonte die ze zich hebben aangeleerd is soms lastig om om te buigen als je niet direct het voordeel aanvaardt. Want uit onderzoeken over heel de wereld is gebleken dat mensen het liefst in een mooie natuurlijke omgeving zijn, in verbinding het elkaar en dat daar veel namen voor zijn. Ik zelf geef het de titel mee: de goddelijke essentie, oftewel de mogelijkheid van creëren. Voorstellen voor actiepunten: Het welslagen van de doelen in deze dimensie staat of valt met educatie. Delen van kennis en kunde is heel belangrijk. De Wiki gaat daar erg bij helpen. Centrale vraag: Hoe creëer je continuïteit in de verschuiving van wat ‘normaal’ is richting duurzaam bouwen, verbondenheid en regeneratie van de Aarde? Bewustzijn over dat dit nodig is, is groeiende, en ecodorpen kunnen en moeten dit voeden door zichtbaar aanwezig te zijn in de nabijheid. In elke provincie minimaal 1 is daar heel belangrijk bij. Een jaarlijkse Nationale Open EcodorpenDag/route houden, met alle promotionele toeters en bellen zoals de Nationale Open Huizenroute GEN moet toe naar een heldere stellingname naar buiten toe over nut en noodzaak voor een omschakeling naar ecologisch denken en doen Zowel vanuit top down als bottum up, beweging en openheid creëren. Top down: inzetten op kansen benutten, vanuit de politiek en op beleidsniveau opereren. Bottum up: vanuit toegankelijkheid voor mensen die duurzaamheid en ecologie nog niet zo zeer op hun vizier hebben. Deze mensen prikkelen en verleiden tot een andere levensstijl. Deze prikkeling en positieve ontwikkeling blijven stimuleren om dit dieper in hun leven te laten integreren en wortelen. Continuïteit creëren op beide fronten, verhoogt kansrijkheid tot een positieve en duurzame ontwikkelingen Samenwerkingen aangaan met bijv. scholen en opleidingen om breder bewustzijn te creëren. Kijken naar potjes bij de overheid die nog voor een bepaalde datum op moeten om vanwaaruit uit projecten makkelijker te realiseren Ecodorpen profileren als levende laboratoria voor ecologische dimensie, ecobouw en regeneratieve landbouw...

Read More

Beleid 2021-2025: Sociale dimensie

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Tijdens het netwerkweekend januari 2021 werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL de sociale dimensie van ecodorpen meer zou kunnen vormgeven. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Uitgangspunt De sociale dimensie wordt vaak gezien als de meest uitdagende omdat we niet meer gewend zijn om in groepen te functioneren. Hoe we daar binnen GEN-NL wat aan kunnen doen zijn de CLIPS trainingen waar alle aspecten in voor komen en goed overdraagbaar zijn. Het kan beter op de kaart gezet worden en gepromoot. We gaan van het delen van de problemen, naar de oplossingen daarvoor. Binnen ecodorpen zelf moet daar capaciteit voor zijn, en niet afhankelijk zijn van een externe trainer of begeleider. Elk dorp moet een eigen gereedschapskist hebben. Veel initiatieven hebben te weinig aandacht voor de sociale dimensie, en daarmee komen de conflicten vanzelf: mensen zijn het niet automatisch eens met elkaar. De Ecovillage Design Education (EDE) is de opleiding voor de ontwikkeling van ecodorpen. Deze wordt uitgevoerd door GAIA. GEN-NL is wel betrokken bij deze opleiding en de kennis en ervaring is goed te gebruiken bij de hieronder voorgestelde activiteiten. De sociale dimensie binnen GEN-NL zelf In de oorspronkelijke structuur van GEN-NL zou de educatiekring de sociale dimensie het meest vormgeven. Dat is gebeurd in het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van CLIPS trainingen, met veel aandacht voor de gemeenschapsvorming. De trainingen worden tot nu toe weinig benut. Er is ook een beperkte rol  in het bemiddelen bij conflicten bij ecodorpen vanuit de algemene kring. De vraag is of we binnen GEN niet explicieter aandacht moeten besteden aan sociale dimensie. De CLIPS training is daarbij de kraamkamer voor nieuwe ecodorpen. Zij kunnen met behulp van lang bestaande ecodorpen ervaring opdoen en groeien. Deze kennis komt ook uit ons internationale netwerk. Er zijn ook veel organisaties die met dit onderwerp bezig zijn. Verder de internationale contacten waar we veel van kunnen leren. Er zijn regionale samenwerkingen, zoals festivals, waar dit soort van aspecten aan de orde komen. Kring van Liefde Voor een groot deel gaat de ontwikkeling van de sociale dimensie over de groepsaspecten. Maar ook het ik-aspect is belangrijk in de sociale dimensie, waarvoor in de CLIPS training aandacht is gecreëerd. In veel van de bestaande ecodorpinitiatieven is al aandacht voor verschillende trainingsvormen die de ontwikkeling van de ‘ik’ versterken. En de liefde niet te vergeten, een suggestie is een ‘Kring van de Liefde’ in GEN op te zetten. Activiteiten van GEN-NL zelf Festival in Veldhoven, op het Klein-Oers terrein dat nu nog kaal is. Daar kunnen workshops, trainingen en toneelspel, opstellingen e.d. georganiseerd worden. Dit kan ook in een regionale vorm. Onderzocht moet worden of de gemeente daaraan wil bijdragen. De sociale kringen bij elkaar brengen van...

Read More

Beleid 2021-2025: Zichtbaar worden

Posted by on Jan 21, 2021 in Beleid, netwerkweekend, Nieuws, nieuwsarchief | 0 comments

Zichtbaar worden als GEN-NL Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL meer zichtbaar zou kunnen worden. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen. Gen-Ambassadeurs Allereerst willen we gaan werken met GEN Ambassadeurs die getraind worden in het geven van een workshop en talk over ecodorpen en het Ecodorpennetwerk. Te vertellen wat GEN eigenlijk allemaal doet en wat de meerwaarde is van ecodorpen in tijden van de klimaat- en ecologische crisis, maar ook de sociale crises van onze tijd. Deze talk kan bijvoorbeeld ingezet worden om binnen de klimaatbeweging meer naamsbekendheid en begrip over ecodorpen te creëren. Onderzoek naar ecodorpen Ook belangrijk om samen te werken met universiteiten om meer onderzoek te doen, om de werkelijke gegevens boven te halen die dit onderbouwen. Monique vulde aan dat er dan ook een onderzoek-coördinator moet komen. In elke provincie een ecodorp Verder dat er een goed werkend ecodorp in elke provincie is, dat opgezet is met een ondersteunings-team van GEN. In dit team zouden ook mensen uit een goed werkend ecodorp kunnen zitten. Zo kan de kennis die wel degelijk aanwezig is binnen GEN-NL, maar nog onder de oppervlakte zit, effectiever gedeeld en gecommuniceerd worden. Je kunt denken aan thema’s als juridische vraagstukken en eco-bouw. Daarmee wordt de zichtbaarheid ook groter, omdat er dan in elke provincie een ecodorp zit die contacten met gemeenten en provincie heeft. Daar zit ook dat kennisdelen in. Ecodorpenfilm Er was ook een idee om jaarlijks een film te maken over ecodorpen die aan het starten zijn of al aan het bouwen in samenwerking met een filmacademie bijv. Online Ecodorpcafé En een ecodorpcafé waarbij iedereen zich kan aansluiten, leden om meer betrokkenheid met elkaar te voelen en niet-leden om meer over het gedachtegoed kunnen horen. Ook om meer ruimte te creëren voor ontspanning en gezelligheid. Klimaatbeweging Een ander idee is om als GEN-NL sterker onze waarden en idealen te uiten door actief te verbinden met de klimaatbeweging. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een manifest op te stellen waarin wij lokale of landelijke overheden vragen om ecodorpen-creatie te stimuleren. Ook zouden we kunnen onderzoeken of we mogelijk mede-organisator of partner kunnen worden bij de klimaatmars of andere protesten. Waarom zouden we niet vaker mee kunnen doen aan een klimaatmars en daardoor meer zichtbaar worden. Het is eventueel ook mogelijk om te verbinden met de klimaatbewegingen door workshops over regeneratieve cultuur te geven. MAEX en economisch platform We hebben het ook gehad over de meerwaarde van ecodorpen met betrekking tot de MAEX, een economisch platform waarbij je als ecodorp de Social Handprint in kan vullen en de maatschappelijke impact kan laten zien wat je als ecodorp te bieden hebt met betrekking tot de SDG’s en zo...

Read More