Tijdens het EcodorpenNetwerkWeekend was er een Wereldcafé, waar verschillende onderwerpen een brainstormsessie ondergingen. Dit zijn de resultaten van de brainstormsessie met het thema:

Wat zijn volgens jou de belangrijkste onderwerpen die het netwerk moet oppakken?

Belangenvertegenwoordiging in Overheden

 • Het organiseren van bijeenkomsten met gemeentelijke overheden (ambtenaren en bestuurders). Dat zou met de vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG) samen kunnen.
 • In de vertegenwoordiging van de belangen, moeten we ook de belangen leren inzien voor de overheden zelf. Als we daar bij aansluiten, dan is besluitvorming wellicht eenvoudiger.
 • Wethouders, bestuurders zijn er voor om hun eigen (politieke) ideeën gerealiseerd te krijgen. Zij willen scoren. Daar is niets mis mee, mits dat scoren ons helpt. Wij moeten de bestuurders het idee geven dat ons belang door henzelf bedacht is.
 • Wij moeten ook werken aan kennisverstrekking over ecodorpen, ecodorp doelen en kansen die gemeenten moeten leren zien om met ecodorpen gemeentelijke ambities te bereiken.
 • Het is goed om met gemeenten te leren omgaan. Daarvoor moeten we leren netwerken, contact maken met ambtenaren en bestuurders; het zijn net mensen!
 • Het zou ook goed zijn om iemand mee te kunnen nemen uit het netwerk voor vroege contacten met belangengroepen of vertegenwoordigers van de gemeente.

 

Kennisdelen over financiën/juridisch/organisatie/grond

 • Geld zoeken: crowdfunding, erfenissen, legaten, schenkingen, subsidies, cofinanciering, …
 • Grond verwerven door vrijkopen, vergelijk land of Seattle. Voorbeeld: permacultuurgroep koopt met crowdfunding land vrij. Voorbeeld: we zoeken mensen met (veel) geld, die hun ‘erfenis’ besteden aan het kopen van land voordat ze sterven, en dat land ter beschikking stellen aan goede doelen, zoals een ecodorp. Dan kunnen ze nog genieten van hun aankoop.
 • Organisatorische en juridische constructies. Alle ecodorpen hebben een juridische status, met rechtspersoonlijkheid, organisatievormen en financiële inzichten.
 • Is er een juridisch verhaal dat we kunnen benutten om met overheden te praten?
 • Adviesbureau Roobeek helpt met bestemmingsplannen en bouwbesluiten: wat mag er eigenlijk gebouwd worden.
 • Advies building community (Katja van der Valk) helpt met het vastleggen van procedures en het ontwikkelen van strategieën om gemeenten mee te krijgen

 

Verbinden

 • Contacten van ecodorpen met derden verbinden. Bijvoorbeeld een ecodorp kent iemand bij een bank, en een ander dorp iemand anders. De een zegt ja, de ander zegt nee. Dan kan het netwerk wellicht een gezamenlijk ja bewerkstelligen.
 • Bij elkaar brengen van kennishouders, intern van de dorpen en extern van bijvoorbeeld adviseurs, organisaties, overheden, universiteiten en onderzoeksinstituten.
 • Versterken van de relaties met de buren door contact maken. Dat kan na een eerst informeel contact met de gemeente, die daarom vraagt. Of het kan voorafgaand aan een eerste contact met de gemeente, om te laten zien dat er bredere steun is voor de mogelijke ontwikkelingen. Er is een voorkeur voor het eerste.
 • Contact met natuur/milieuorganisaties en plattelands-, of landbouworganisaties om sterkere coalities (samenwerkingsgroepen) te vormen op specifieke thema’s. Dat kan zijn leegloop, vergrijzing, specifieke praktische invullingen (samenwerking in ontwikkelingen) en afspraken over grondgebruik.

 

Communicatie/taal

 • Begrijpen we elkaar, spreken we elkaars taal?
 • Waar moeten we (initiatieven en overheden) over praten om te kunnen bereiken wat we willen?
 • Hoe overtuigen we anderen?
 • Het zou goed zijn als er een basisdocument komt (geen handleiding of flyer) met daarin min of meer standaard teksten over wat een ecodorp is, welke voordelen een ecodorp of leefgemeenschap oplevert voor de gemeente, wat geeft een ecodorp aan de gemeente. In dit basisdocument staan te benutten teksten en informatie

 

Links

 

Linkjes naar andere onderwerpen van het wereldcafé:

Ecodorpennetwerk en de toekomst

Ecodorpennetwerk en behoefte