Wereldcafe: behoefte van ecodorpen

Posted by on jun 23, 2016 in Info, Netwerk | 0 comments

Op de vraag wat de behoefte van ecodorpen is waar ze niet in kunnen voorzien zijn een aantal hoofdthema’s met elkaar besproken. De volgende thema’s zijn aan bod gekomen:   Vrijstellingen bouwbesluiten Virtuele marktplaats voor ecodorpen Eigen muntsysteem waar alle ecodorpen mee gaan werken Onderlinge uitwisseling Tijd en energie om alles te doen Dromers en doeners Land/grond/plek om te bouwen en/of te wonen Vrijstelling bouwbesluiten Uiteraard hebben ecodorpen behoefte aan toestemming om alles te bouwen wat ze willen. Uiteraard dan ook duurzaam, veilig en realistisch. Bijvoorbeeld dat een goot op 4,5 meter komt, afwijkend van wat in een bouwbesluit staat beschreven. Ecodorpen hebben daarom behoefte aan vrijstellingen van bouwbesluiten voor dit soort situaties. Dat dit niet makkelijk is, daar is iedereen het wel over eens. Er is behoefte aan een expertise groep die dit soort zaken uit kan zoeken, weet heeft hoe je met dit soort situaties om kan gaan, en die ecodorpen en overheidsinstanties kan adviseren, zodat er gedegen oplossingen kunnen worden gevonden voor de ambitieuze bouwplannen. Virtuele marktplaats voor ecodorpen We zouden als ecodorpen een eigen virtuele eco marktplaats willen ontwerpen waarin binnen diverse thema’s goederen, diensten en expertise kan worden aangeboden via een ruilsysteem. Binnen het ruilsysteem kan worden gekozen voor waardebepaling achteraf, ruilen vis een eigen muntsysteem of een combinatie tussen euro’s en een gedeelte via het eigen muntsysteem. Gedacht wordt aan een vraag en aanbod gedeelte voor loodsen, materialen, land enzovoort. Maar ook het aanleggen van een menselijke bibliotheek waarin informatie te zoeken is nuttig voor het opstellen van brondocumenten, statuten, bouwplannen, etc. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat ecologisch leven delen is met wisselwerking. Eigen muntsysteem Binnen de organisatie STRO is veel expertise opgedaan met eigen munt/ruilsysteem. We willen graag toewerken naar een muntsysteem waarmee ecodorpen gezamenlijk zijn aangsloten en waarmee ze onderling kunnen ruilen in goederen, diensten, materialen, expertise, etc. Onderlinge uitwisseling Ecodorpen willen leren van elkaar. Er is nagedacht over intervisie waarbij leden van verschillende ecodorpen met regelmaat bij elkaar komen en problemen kunnen in brengen waarmee ze op dat moment worden geconfronteerd. Via een bepaalde methodiek kan het probleem worden besproken, waarbij de overige leden van de groep eerst een mening vormen over het problem en daarna verplaatsen in de inbrenger van het probleem en vertellen wat ze zelf zouden doen als ze in zijn/haar schoenen zou staan. Ook is Leap Frog en Snowflakes genoemd. Dit zijn bureaus waarbij mensen 1 dag per week gratis diensten verlenen voor maatschappelijke organisaties met een goed doel. Zoals juristen, notarissen, etc. Tijd en energie om alles te doen De meeste eocodorpen kampen met hoge tijdsdruk en veel werk. Er is een gebrek aan actieve mensen die de schouders onder een project kunnen zetten. Binnen...

Read More

Wereldcafé Belangen

Posted by on jun 22, 2016 in Info, Netwerk, Uncategorized | 0 comments

Tijdens het EcodorpenNetwerkWeekend was er een Wereldcafé, waar verschillende onderwerpen een brainstormsessie ondergingen. Dit zijn de resultaten van de brainstormsessie met het thema: Wat zijn volgens jou de belangrijkste onderwerpen die het netwerk moet oppakken? Belangenvertegenwoordiging in Overheden Het organiseren van bijeenkomsten met gemeentelijke overheden (ambtenaren en bestuurders). Dat zou met de vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG) samen kunnen. In de vertegenwoordiging van de belangen, moeten we ook de belangen leren inzien voor de overheden zelf. Als we daar bij aansluiten, dan is besluitvorming wellicht eenvoudiger. Wethouders, bestuurders zijn er voor om hun eigen (politieke) ideeën gerealiseerd te krijgen. Zij willen scoren. Daar is niets mis mee, mits dat scoren ons helpt. Wij moeten de bestuurders het idee geven dat ons belang door henzelf bedacht is. Wij moeten ook werken aan kennisverstrekking over ecodorpen, ecodorp doelen en kansen die gemeenten moeten leren zien om met ecodorpen gemeentelijke ambities te bereiken. Het is goed om met gemeenten te leren omgaan. Daarvoor moeten we leren netwerken, contact maken met ambtenaren en bestuurders; het zijn net mensen! Het zou ook goed zijn om iemand mee te kunnen nemen uit het netwerk voor vroege contacten met belangengroepen of vertegenwoordigers van de gemeente.   Kennisdelen over financiën/juridisch/organisatie/grond Geld zoeken: crowdfunding, erfenissen, legaten, schenkingen, subsidies, cofinanciering, … Grond verwerven door vrijkopen, vergelijk land of Seattle. Voorbeeld: permacultuurgroep koopt met crowdfunding land vrij. Voorbeeld: we zoeken mensen met (veel) geld, die hun ‘erfenis’ besteden aan het kopen van land voordat ze sterven, en dat land ter beschikking stellen aan goede doelen, zoals een ecodorp. Dan kunnen ze nog genieten van hun aankoop. Organisatorische en juridische constructies. Alle ecodorpen hebben een juridische status, met rechtspersoonlijkheid, organisatievormen en financiële inzichten. Is er een juridisch verhaal dat we kunnen benutten om met overheden te praten? Adviesbureau Roobeek helpt met bestemmingsplannen en bouwbesluiten: wat mag er eigenlijk gebouwd worden. Advies building community (Katja van der Valk) helpt met het vastleggen van procedures en het ontwikkelen van strategieën om gemeenten mee te krijgen   Verbinden Contacten van ecodorpen met derden verbinden. Bijvoorbeeld een ecodorp kent iemand bij een bank, en een ander dorp iemand anders. De een zegt ja, de ander zegt nee. Dan kan het netwerk wellicht een gezamenlijk ja bewerkstelligen. Bij elkaar brengen van kennishouders, intern van de dorpen en extern van bijvoorbeeld adviseurs, organisaties, overheden, universiteiten en onderzoeksinstituten. Versterken van de relaties met de buren door contact maken. Dat kan na een eerst informeel contact met de gemeente, die daarom vraagt. Of het kan voorafgaand aan een eerste contact met de gemeente, om te laten zien dat er bredere steun is voor de mogelijke ontwikkelingen. Er is een voorkeur voor het eerste. Contact met natuur/milieuorganisaties en plattelands-, of landbouworganisaties...

Read More

Wereldcafé thema toekomst

Posted by on jun 22, 2016 in Info, Uncategorized | 0 comments

Wat moet het netwerk doen: Prioriteiten? Bij deze tafel is gebrainstormd over wat het ecodorpennetwerk zou kunnen doen in de nabije/verdere toekomst:   Algemeen: Taak van het network is overkoepelende, en individueel ecodorp overstijgende activiteiten organiseren.   Uitgesplitst in kringen: Netwerken/ontmoetingenkring netwerkweekenden zijn voor ecodorp-initiatieven en hebben als doel om elkaar te ontmoeten, een gezamenlijk veld te creëren en te functioneren als een soort ledenvergadering, een platform voor de initiatieven. Deze hebben een enorm uitstralende functie, omdat elke vertegenwoordiger in potentie een paar honderd mensen bereikt. Het is interessant om naast de 2 algemene weekenden per jaar specifieke weekenden te organiseren, bv. Regioweekenden of themaweekenden. Dit kan verdieping geven. Denk hierbij aan bv. Duurzaam bouwen, gemeenschapsvorming, etc. Het jaarlijkse festival is bedoeld voor breed publiek, heeft als doel ervaren, leren, ontmoeten, vieren en een voorbeeldfunctie. Dit festival bereikt niet zozeer politici en beleidsmakers en professionals. Hiervoor is een ander evenement, bv een conferentie interessant.   Educatie-kring – Samenwerken met scholen, hogescholen, ROC’s. – Outreach van ecodorpen lesmateriaal naar scholen, maatschappelijk werk, uitkeringsinstanties – Bij de outreach valt op dat de holistische benadering vaak uniek is. Er is een enorme kloof vaak tussen wat het publiek kent als duurzaam gedrag en hoe ver ecodorpen gaan. Soms is het bijna overkill en overweldigend. Het is dus belangrijk bij presentaties naar buiten om aan te passen aan de belevingswereld van de doelgroep. – oppassen ook voor te veel werkdruk, geen overlap met wat andere organisaties al doen. – unieke kans voor ecodorpen is om publiek uit te nodigen om het ecodorp te ervaren, een voorbeeldfunctie. -hulp bij opzetten interne scholen: kinderen, zorgboerderij, volwasseneducatie Belangrijk is: wat kun je aan, kun je je eigen groep of jezelf versterken (Win-Win), pas op voor overbelasting   Organisatie&informatie-kring – Ledenwerving/ werving van vrienden en donateurs – hulp bij organiseren van stages, EVS, wwoofers, HelpEx, WorkAway, – ontwikkelen van een smoelenboek: wie is wat en heeft wat aan te bieden – ontwikkelen van vraag&aanbod binnen het netwerk – Het ontwikkelen van een lokale economie, bv een ruilsysteem, een ecodorpenmunt   Lobby&belangenbehartiging-kring – Samenwerking zoeken met andere organisaties en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld rondom plattelandsontwikkeling. In het kader van vergrijzing en krimp liggen er kansen in bepaalde regio’s. – Een aantal gemeentes staan open voor andere manieren van werken, zoals de Citaslow. – Er is een voorstel voor een conferentie met gemeenten, bedrijfsleven, architecten etc. Bijvoorbeeld een gezamelijk dag met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. – onderzoek bevorderen   Internationale samenwerking   Uitwerken van het holistische ecodorpen gedachtengoed. Bv. Spiritualiteit. Het mag geen ‘standaard’ worden. Shamanistische benadering is niet de norm voor iedereen. Werken in ‘kringen’ en vanuit gelijkwaardigheid is geinspireerd op verschillende tradities. Wat zijn waarden en normen van ecodorpen...

Read More