Ronald Bernard: jouw eigen bank in oprichting

Posted by on Jun 25, 2017 in nieuwsarchief | 0 comments

Presentatie zaterdagmiddag: Ronald Bernard, één van de oprichters van De Blije B is een dapper iemand die het heeft aangedurfd om zijn verhaal te vertellen. Hij doet een boekje open over wat er werkelijk speelt op wereldniveau in het financiële systeem. In zijn levensloop waarin hij steeds meer in de wereld van het grote geld terecht kwam – zoals hij zelf beschrijft – was hij van tevoren gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvriezer moest zetten. Dit leidde uiteindelijk tot een persoonlijke totale ‘crash’ en hij vertelt zeer openhartig en niet zonder emoties, wat hieraan voorafging. Hij legt uit hoe scheef het zit in deze wereld waarin een kleine groep elites van zo’n 8000 tot 8500 mensen de hele wereld in zijn greep heeft en wat hun ‘religieuze drijfveren’ zijn: “Men moest eens weten hoe dit werkelijk in elkaar zit”. De vraag rijst dan: ‘wat gaan we er met zijn allen aan doen, wanneer we niet langer wegkijken maar onze krachten gaan bundelen?’ Daarvoor is maar een devies: samenwerken, want verandering moet van onderen op komen, van bewuste mensen die op basis van vrijwilligheid en onafhankelijkheid met elkaar samenwerken aan een wereld, die wij met een gerust hart aan onze kinderen kunnen nalaten. Samen zijn we de verandering! Laten wij als Ecodorpennetwerk nou ook diezelfde slogan hebben! Zelf de verandering zijn! Ronald Bernard heeft zich losgemaakt van de wereld die hem bijna fataal werd en heeft van binnenuit gekozen voor menselijkheid en menswaardigheid. Onvermoeibaar zet hij zich in voor de United People Foundation, waarmee de Blije B. verbonden is. In onze visie staat een goed beheer van al het leven centraal. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen en promoten van rechtvaardige innovatieve financiële producten en diensten, die uitsluitend dienstbaar zijn aan de samenleving. We lenen ook niet meer geld uit dan er met spaargelden is binnengebracht. Zodra er 10.000 ledencertificaten van 100 euro binnen zijn kan de bankvergunning worden aangevraagd. Je bent dan mede-eigenaar van de bank. United People Foundation geeft de certificaten uit en beheert het geld.  De doelstelling van United People (UP) wordt gerealiseerd via de opzet van coöperaties, die elk hun specifieke rol en functie vervullen. De realisatie van De Blije B coöperatie als bank is cruciaal voor alle overige UP coöperaties, omdat het financiële systeem een belangrijke invloed heeft op alle aspecten van ons leven. Je kan ook donateur worden voor 25 euro of meer. Daarmee draag je bij aan de realisatie van De Blije B. Geschreven door Wim...

Read More

Financiële steun voor Europees project Ecodorpen Educatie

Posted by on Oct 1, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

‘Duurzame gemeenschappen kraamkamer partnerschap programma’. (Sustainable Communities Incubator Partnership Programme – SCIPP)   Op 1 september 2015 is er een Europees project van start gegaan voor het ontwikkelen van lesmateriaal en het opleiden van trainers voor de ondersteuning van (startende) ecodorpen. Het is een 2-jarig samenwerkingsproject van internationale ecodorpennetwerken in 9 landen: Nederland (EcodorpenNetwerk/GEN-NL), Duitsland (GEN-Europe), Denemarken (LØS), Engeland (GEN-international), Spanje (RIE), Italië (RIVE), Slovenië (TP Istra), Polen (Fundacja “Ogrody Permakultury) en Estland (EÖÜ).  GEN-Europe heeft de leidende rol in deze samenwerking (lead-partner). Het project wordt gefinancierd vanuit het Erasmus+ programma ‘lerende partnerschappen’.   Het idee voor het project is ontstaan op de eerste netwerkbijeenkomst van internationale netwerken, in Italië 2013. Alle partnerlanden zagen een grote toename van ecodorpen en initiatieven om op een andere manier met de aarde en elkaar om te gaan.   Tegelijkertijd constateerden we dat veel initiatieven in de eerste 2-3 jaar mislukken. Volgens Diana Leaf Christian, in haar boek ‘Creating a Life Together’, is het mislukkingspercentage van gemeenschappen rond de 90%. Een groot deel van de uitdagingen van nieuwe projecten ligt op het vlak van relaties, communicatie en samenwerking. De ontwikkeling van nieuwe inclusieve sociale technieken voor samenwerking, van besluitvorming tot conflicthantering, visie en planvorming etc. Sinds enkele jaren bieden de Spaanse en Italiaanse landelijke ecodorpennetwerken trainingen aan voor beginnende groepen. Dit inspireerde ons om een dergelijke training voor alle landen te gaan ontwikkelen.   In de twee jaar wordt gezamenlijk een curriculum ontwikkeld voor trainingen op maat. Dit komt online beschikbaar voor trainers en ecodorpen wereldwijd. Daarnaast worden in alle deelnemende landen een aantal trainers opgeleid. Het is de bedoeling dat aan het eind van het project circa 43 mensen getraind zijn, en dat deze trainingen beschikbaar komen in alle deelnemende landen.   Daarnaast wordt alle materiaal gratis beschikbaar gesteld via een website waar vragen gesteld kunnen worden aan een panel van deskundige of ervaren trainers. De bedoeling is dat zowel het curriculum als deze service op maat gemaakt wordt en aangepast aan de lokale omstandigheden.   In Nederland valt dit project onder de educatiekring van het ecodorpennetwerk. Monique Wijn is de coördinator voor Nederland en vormt deel van het Europese coördinatieteam. Henk Petter zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het...

Read More

De status van Ecodorp Boekel

Posted by on Oct 1, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

Terwijl je deze nieuwsbrief leest, worden de woonunits van de eerste vier tijdelijke woningen van Ecodorp Boekel geplaatst op hun fundamenten. De andere zes tijdelijke woningen gaan we helemaal van hout maken. Van de € 250.000 die we nodig hadden om alle voorzieningen en de 10 woningen aan te schaffen, hebben we zelf een ton ingelegd. Daarna hebben we binnen twee maanden nog een ton kunnen lenen van bezoekers van onze website en Facebookpagina. We hoeven nog maar € 50.000 aan leningen te krijgen en de begroting is sluitend gemaakt. Gezien het tempo waarin de leners op ons afkomen, zal dat zeker lukken. Dan kunnen we het helofytenfilter ook maken en een opslag voor regenwater. zelfs als het gratis is kost het geld, hiermee bedoel ik het transport. Om snel voldoende groente en fruit te kunnen oogsten, hebben we gekozen voor een combinatie van Permacultuur en Biologisch Dynamische landbouw. Het ontwerp is zo gemaakt, dat het van boven lijkt op de plattegrond van onze zonnebloemwoningen. Mensen uit de buurt staan versteld van de passie waarmee de ecodorpers hard aan het werk zijn, zelfs als het regent. De tuin is momenteel het boegbeeld van ons ecodorp. Het ziet er ontzettend mooi uit, het is een goed doordacht en logisch ontwerp, wat er ook nog eens mooi uitziet. Onze projectbegeleider van de gemeente had de tuin gezien en zei dat hij alle ambtenaren die aan ons project werken, wil uitnodigen om het terrein te bekijken. Van de 18 ecodorpers wonen de meesten al in of rond Boekel. Ze werken bijna dagelijks op het terrein aan de woningen of in de tuin. Als je het leuk vind om eens mee te werken dan ben je van harte welkom, mail dan naar...

Read More

Financiering van de netwerkstichting

Posted by on Oct 1, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

Presentatie besluit Deze brief presenteert het besluit op het netwerkweekend in Dalfsen over een voorstel voor een jaarlijkse lidmaatschap-bijdrage van ecodorpinitiatieven voor het uitvoeren van ecodorp-netwerkactiviteiten. Het lidmaatschap bedraag €100 euro per initiatief van minimaal 10 personen. Kleinere initiatieven kunnen een lagere bijdrage geven. Individuen kunnen ook een bijdrage geven van minimaal €10,- per jaar. Elk initiatief krijgt bij een bijdrage van €100,- twee toegangskaarten voor deelname aan de ecodorp-netwerkbijeenkomsten. Alle betalende initiatieven krijgen toegang tot de kennis en ervaring van alle netwerkpartners. Het is met nadruk een vrijwillige bijdrage. De stichting stuurt in oktober een betalingsverzoek rond van €50,- voor de tweede helft van 2015. Daarna volgt in maart 2016 een verzoek om €100,- te betalen voor 2016.   Achtergrond Op het netwerkweekend in Dalfsen in juni is uitgebreid gesproken over de financiering van verschillende activiteiten van het netwerk. Een aantal van de activiteiten hebben een eigen begroting. Dat wil zeggen dat ze eigen inkomsten hebben en eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn de EDE-programma’s en Europese projecten zoals het Erasmus+-project. De ecodorpen-netwerkstichting is onder meer opgericht om de financiën van de netwerk-activiteiten en projecten te administreren. De stichting heeft een boek­houder om de financiële administratie op te zetten en die administratie uit te voeren.   Bespreking contributie Op het netwerkweekend is met consent vastgesteld dat er ook geld beschikbaar nodig is. Veel kan gedaan worden met ruilmiddelen, maar niet alles. De aanwezige initiatieven hebben ingestemd met een richtbedrag van €100 euro per initiatief, met een minimum van €50 euro voor kleinere initiatieven. Meer mag ook. Om de bijdrage aantrekkelijk te maken is ook gesproken over een tegenprestatie. Het bestuur van de stichting heeft hierover gesproken en stelt voor om elk initiatief dat €100 euro betaald, krijg je 50% korting voor 1 persoon voor twee netwerkweekenden of 50% korting voor 2 personen voor 1 weekend.   Ontwikkeling in de jaarlijkse bijdrage Dit besluit geldt eerst tot en met 2016. Elk jaar wordt opnieuw gekeken of er genoeg geld is, en dat er genoeg gedaan wordt met het geld. Na 2016 kan er weer anders over worden besloten. Het is een vrijwillige bijdrage, maar het is van groot belang voor de kwaliteit van het netwerk dat we samen activiteiten kunnen ondernemen, elkaar beter leren kennen en nieuwe initiatieven en initiatiefnemers erbij kunnen betrekken. Daarom is ook voorgesteld om individuele ondersteuners te werven, die minimaal €10,- betalen. De deelnemers in initiatieven kunnen ook individueel betalen, maar dat hoeft natuurlijk niet.   TEN SLOTTE Alle initiatieven (ecodorpen en ecologische woongemeenschappen) wordt verzocht om voor 2015 €50,- over te maken op het rekeningnummer van de stichting (NL84 TRIO 0390 9127 94). Vermeld dan de naam van het initiatief en ‘bijdrage ecodorpennetwerk...

Read More

Het bevrijden van grond

Posted by on Oct 1, 2015 in nieuwsarchief | 0 comments

Ons geld- en kredietwezen, het wezen dat arbeidsdeling mogelijk maakt en de initiatieven van individuele mensen maatschappelijk vruchtbaar, wordt gecorrumpeerd door de handel in grond. Grond op zichzelf is geen goed. Het wordt niet geproduceerd, het kan niet worden gedistribueerd en al helemaal niet worden geconsumeerd. Toch moet je, als je een initiatief neemt, krediet opnemen om voor jezelf het recht te verschaffen om op een stukje grond te mogen leven, werken en/of wonen. Met andere woorden, je koopt en verkoopt een recht, niet een te produceren, distribueren en/of te consumeren economisch goed. Goederen worden tegen rechten geruild, rechten tegen goederen. Belangen raken verstrengeld, rechtsgevoelens verward. Om een gezonde economie te creëren, waarin in goed onderling overleg capaciteiten op behoeften worden afgestemd, en tegelijkertijd een rechtvaardig rechtsleven, waarin op basis van vertrouwen de onderlinge betrekkingen worden geregeld, zou grond uit de handel genomen moeten worden en op een andere manier beheerd en/of van eigenaar verwisseld.   Land of Seattle werkt aan nieuwe eigendomsbegrippen en aan nieuwe vormen van beheer van grond binnen de bestaande verhoudingen, daarmee die bestaande verhoudingen omvormend. Als Land of Seattle mocht ik op zondag 30 augustus een workshop geven over het bevrijden van grond uit het marktmechanisme tijdens het ecodorpenfestival. Het was een prachtige dag en we zaten in het kapelletje. Er was veel belangstelling en een open en onderzoekende sfeer. Iedereen voelt dat handelen in grond, speculeren met grond niet kan. Het druist tegen ons gezonde rechtsgevoel in dat mensen geld verdienen (feitelijk geen prestaties leveren) met de handel in grond. Maar hoe dan wel? Hoe regel je het eigendom en beheer van grond dan wel? Daar kwamen we niet één, twee, drie uit. Toch waren er aanzetten. Het grondvraagstuk is actueel. Het gesprek dient verder gevoerd te worden. Zeker in het kader van ecodorpen.   Als Land of Seattle, maar ook als Economy Transformers Academie, geef ik scholingscursussen en workshops over hoe je je kunt ontwikkelen tot sociale vernieuwer, economie omvormer of gewoon levenskunstenaar. Ook levenskunstenaars beleven moeder aarde als een gegeven goed, dat van niemand in het bijzonder of van iedereen in het algemeen is en dat door hun liefdevolle creativiteit verzorgd en mooi en vruchtbaar gemaakt kan worden. Hoe vormen we een gemeenschap van levenskunstenaars die niet alleen uiterlijke grond bevrijden uit het marktmechanisme, maar ook innerlijke grond creëren waarin we ons als begripvolle, creatieve en liefdevolle mensen kunnen wortelen? Jac...

Read More