September 2020 verscheen het rapport Financiering van wooncooperaties van het Ministerie van Binnenlandse zaden en koninksrijksrelaties. In dit rapport worden de moeilijkheden uiteengezet die coöperaties – lees burgerinitiatieven – ondervinden bij het realiseren van hun plannen. Met name de moeilijkheid tot financiering door banken is groot.

Oplossingsrichtingen die gepresenteerd worden zijn een model van de gemeente Amsterdam, die een actief financierings- en ondersteuningsbeleid heeft voor coöperaties. De landelijke subsidieregeling Wonen en Zorg geeft ruimte voor startende initiatieven.

Federatie Collectieve Woonvormen

Recent is een financieringsplan gepubliceerd dat betrekking heeft op collectieve woonvormen, waartoe ook
wooncoöperaties worden gerekend. Het plan beoogt twee doelen te realiseren:
• De benodigde aanvulling te bieden bij de financiering van collectieve woonvormen
• Het opzetten en uitbouwen van een overkoepelende structuur, een Federatie Collectieve Woonvormen
De in het plan voorgestelde overkoepelende structuur is geïnspireerd op voorbeelden in Duitsland en Zwitserland.
De insteek van het plan is breder dan alleen wooncoöperaties die in dit rapport centraal staan. De beschrijving en beoordeling van het plan zal niettemin vanuit het perspectief van de wooncoöperaties plaats vinden.

Voor het rapport is hier de link:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2020/09/01/financiering-van-wooncooperaties