Zichtbaar worden als GEN-NL

Tijdens het netwerkweekend werd in een breakout room gebrainstormed hoe GEN-NL meer zichtbaar zou kunnen worden. Uit de brainstorm kwamen de volgende aanbevelingen.

Gen-Ambassadeurs

Allereerst willen we gaan werken met GEN Ambassadeurs die getraind worden in het geven van een workshop en talk over ecodorpen en het Ecodorpennetwerk. Te vertellen wat GEN eigenlijk allemaal doet en wat de meerwaarde is van ecodorpen in tijden van de klimaat- en ecologische crisis, maar ook de sociale crises van onze tijd. Deze talk kan bijvoorbeeld ingezet worden om binnen de klimaatbeweging meer naamsbekendheid en begrip over ecodorpen te creëren.

Onderzoek naar ecodorpen

Ook belangrijk om samen te werken met universiteiten om meer onderzoek te doen, om de werkelijke gegevens boven te halen die dit onderbouwen. Monique vulde aan dat er dan ook een onderzoek-coördinator moet komen.

In elke provincie een ecodorp

Verder dat er een goed werkend ecodorp in elke provincie is, dat opgezet is met een ondersteunings-team van GEN. In dit team zouden ook mensen uit een goed werkend ecodorp kunnen zitten. Zo kan de kennis die wel degelijk aanwezig is binnen GEN-NL, maar nog onder de oppervlakte zit, effectiever gedeeld en gecommuniceerd worden. Je kunt denken aan thema’s als juridische vraagstukken en eco-bouw. Daarmee wordt de zichtbaarheid ook groter, omdat er dan in elke provincie een ecodorp zit die contacten met gemeenten en provincie heeft. Daar zit ook dat kennisdelen in.

Ecodorpenfilm

Er was ook een idee om jaarlijks een film te maken over ecodorpen die aan het starten zijn of al aan het bouwen in samenwerking met een filmacademie bijv.

Online Ecodorpcafé

En een ecodorpcafé waarbij iedereen zich kan aansluiten, leden om meer betrokkenheid met elkaar te voelen en niet-leden om meer over het gedachtegoed kunnen horen. Ook om meer ruimte te creëren voor ontspanning en gezelligheid.

Klimaatbeweging

Een ander idee is om als GEN-NL sterker onze waarden en idealen te uiten door actief te verbinden met de klimaatbeweging. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een manifest op te stellen waarin wij lokale of landelijke overheden vragen om ecodorpen-creatie te stimuleren. Ook zouden we kunnen onderzoeken of we mogelijk mede-organisator of partner kunnen worden bij de klimaatmars of andere protesten. Waarom zouden we niet vaker mee kunnen doen aan een klimaatmars en daardoor meer zichtbaar worden. Het is eventueel ook mogelijk om te verbinden met de klimaatbewegingen door workshops over regeneratieve cultuur te geven.

MAEX en economisch platform

We hebben het ook gehad over de meerwaarde van ecodorpen met betrekking tot de MAEX, een economisch platform waarbij je als ecodorp de Social Handprint in kan vullen en de maatschappelijke impact kan laten zien wat je als ecodorp te bieden hebt met betrekking tot de SDG’s en zo de ecodorpen met elkaar kunt vergelijken, dat zou ook heel waardevol kunnen zijn. Zie: https://maex.nl/#/socialhandprint